Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
 1. Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa 1997.
 2. Auerbach Erich: Filologia literatury światowej. Przeł. Anna Szewczukowa. [w zbiorze:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s. 200-215.
 3. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej. Izabelin 1998.
 4. Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań 2000.
 5. Bakuła Bogusław: W stronę komparatystyki integralnej. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym " 1/2004.
 6. Bassnett, Susan: Comparative Literature. A Critical Introduction. Oxford & Cambridge USA 1993.
 7. Bloom, Harold: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. Wojciech Kalaga. [w zbiorze:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. IV, cz.2., s. 249-263.
 8. Brahmer Mieczysław: Niektóre perspektywy porównawczych studiów literackich w Polsce. [w zbiorze:] Problemy teorii literatury. Seria 1. Prace z lat 1947-1964. Wyd. II poszerz. Warszawa 1987, s.415-430.
 9. Chevrel Yves: Comparative Literature Today. Methods & Perspectives. The Thomas Jefferson University Press 1989.
 10. Curtius, Ernst Robert: Literatura europejska. Przeł. Jan Błoński. [w zbiorze:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s.179-199.
 11. Curtius, Ernst Robert: Topika. Przeł. Krzemieniowa. [w zbiorze:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego" I. Pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza. Wroclaw 1977, ss. 123-154.
 12. Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. Izabelin 1996.
 13. Dąbrowski, Mieczysław: Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej. Izabelin 2001.
 14. Dialog kultur. O granicach pluralizmu. Pod red. P. Bytniewskiego i J. Mizińskiej. Lublin 1998.
 15. Ďurišin Dionýz: Podstawowe typy związków i zależności literackich. Przeł. Jacek Baluch. [w zbiorze:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". Pod red. M. Głowińskiego i Henryka Markiewicza. Warszawa 1977, s. 359-369.
 16. Hatzfeld Helmuth: Literatura w świetle sztuki. Przeł. Maria Kaniowa. [w zbiorze:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s. 263-281.
 17. Heistein Józef: Wprowadzenie do literaturoznawstwa porównawczego: literatura awangardowa w świetle badań porównawczych. Wrocław 1990.
 18. Hejmej Andrzej, Muzyczność dzieła literackiego. Toruń 2012.
 19. Janaszek-Ivaničkova Halina: O ambiwalencjach współczesnej komparatystyki literackiej. "Przegląd Humanistyczny" 1997, nr 5.
 20. Janaszek-Ivaničkova Halina: O współczesnej komparatystyce literackiej. Warszawa 1989.
 21. Janaszek-Ivaničkova Halina: Nowa twarz postmodernizmu. Katowice 2002.
 22. Jarniewicz, Jerzy: Tłumacz jako twórca kanonu. [w:] Przekład – język – kultura. Pod red. L. Lewickiego. Lublin 2002, s. 35–42.
 23. Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Pod red. H. Mieczkowskiej i B. Suchoń-Chmiel. Kraków 2005.
 24. Kasperski Edward: O teorii komparatystyki, [w zbiorze:] Literatura. Teoria. Metodologia. Pod redakcją Danuty Ulickiej. Warszawa 1998, s. 331-356.
 25. Komparatystyka dla humanistow. Podręcznik akademicki. Red. naukowa M. Dąbrowski. Warszawa 2011
 26. Komparatystyka dzisiaj. Tom 1: Problemy teoretyczne. Red. naukowa E. Szczęsna, E. Kasperski. Warszawa 2010. Tom 2: Interpretacje. Red. naukowa E. Szczęsna, E. Kasperski. Warszawa 2011.
 27. Komparatystyka literacka a przekład. Pod red. P. Fasta i K. Żemły. Katowice 2000.
 28. Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Studia o przekładzie pod red. P. Fasta. Nr 13. Katowice 2002.
 29. Kuziak, Michał: Komparatystyka na rozdrożu? "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym" 4/2007.
 30. Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata. Pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego. Warszawa 1996.
 31. Lisiak, Agata: Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy’ego w kontekście środkowoeuropejskim. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym" 4/2007.
 32. Łotman, Jurij: Problemy komparatystyki semiotycznej. [w zbiorze:] Problemy wiedzy o kulturze. Wrocław 1986, ss. 5-16.
 33. Mamzer, H.: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań 2003.
 34. Markiewicz, Henryk: Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego. [W:] Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1974, ss. 5-19.
 35. Molnár István D., Szíjártó Imre: Czy periodyzacja ma sens? O okresach w literaturze węgierskiej, polskiej i słoweńskiej od XVI wieku do 1939. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym " 1/2004.
 36. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Red. T. Bilczewski, Kraków 2011.
 37. Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. Red. Zofia Mitosek. Kraków 2004.
 38. Polityka a przekład. Pod red. P. Fasta. Katowice 1996.
 39. Rzońca Wiesław: Witkacy - Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej. Warszawa 1998.
 40. Skwarczyńska Stefania: Pod znakiem wielkiej syntezy. [W:] Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w. Warszawa 1984, ss. 197-208.
 41. Strich, Fritz: Transpozycja pojęcia baroku ze sztuk plastycznych na poezję. Przeł. Adam Węgrzecki. [w zbiorze:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s. 244-262.
 42. Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Pod red. R. Łużnego i Z. Niedzieli. Kraków 1992.
 43. Szopski, Marek: Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa 2005.
 44. The Comparative Perspective on Literature. Approaches to Theory and Practice. Ed. and with in Introd. by Clayton Koleb and Susan Noakes. Cornell University Press 1988.
 45. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych. Pod red. A. Posern-Zielińskiego. Poznań 2004.
 46. Wątorski, Andrzej: Być czy nie być? Uwagi komparatystyczne do periodyzacji literatury ukraińskiej na tle periodyzacji literatur europejskich. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym" 2/2005.
 47. Wellek, René: Termin i istota literatury porównawczej. [w zbiorze:] Przeł. Andrzej Jaraczewski. [W:] Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979, s. 56-85.
 48. Wellek René: Teoria, krytyka i historia literatury. [w zbiorze:] Przeł. Maria Kaniowa. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s. 282-300.
 49. Wielokulturowość: postulat i praktyka. Pod red. L. Dronga i W. Kalagi. Katowice 2005.
 50. Wollman, Slavomir: Porovnávacia metóda v elitárnej vede. Bratislava 1988.
 51. Współczesne teorie przekładu. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków 2009.
 52. Zepetnek, Steven Tötösy de: Literatura porównawcza jako teoria i metoda. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym" 1/2004.